Kerettanterv 1-2. osztályosoknak

Az Oktatási- és Fejlesztő Intézet oldalán megtalálható minden évfolyam számára az éves kerettanterv a vonatkozó rendeletek mellett. A kerettanterv a szülőknek is segít eligazodni: milyen témaköröket kell például a gyerekeknek elsajátítaniuk.

http://kerettanterv.ofi.hu/

A kerettanterv pdf formátumban innen is letölthető: Kerettanterv 1-2. osztály

Az alábbiakban található az 1-2. osztályosok számára a vonatkozó kerettanterv.

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok

Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra, balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton való megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése.

Órakeret: Folyamatos

Folytatás