Kerettanterv 1-2. osztályosoknak

Az Oktatási- és Fejlesztő Intézet oldalán megtalálható minden évfolyam számára az éves kerettanterv a vonatkozó rendeletek mellett. A kerettanterv a szülőknek is segít eligazodni: milyen témaköröket kell például a gyerekeknek elsajátítaniuk.

http://kerettanterv.ofi.hu/

A kerettanterv pdf formátumban innen is letölthető: Kerettanterv 1-2. osztály

Az alábbiakban található az 1-2. osztályosok számára a vonatkozó kerettanterv.

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok

Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra, balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton való megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése.

Órakeret: Folyamatos

IsmeretekFejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, halmazok képzése közös tulajdonságok alapján.Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás.

Személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása pl. interaktív tábla segítségével.
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján, pl. élőhely, táplálkozási mód.
Állítások igazságtartalmának eldöntése.

Több, kevesebb, ugyanannyi szavak értő ismerete, használata.

Egyszerű matematikai szakkifejezések és jelölések bevezetése a fogalmak megnevezésére.
Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő.

Jelrendszer ismerete és használata (=, <, >).

Lehetőség szerint számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása.
Környezetismeret: természeti jelenségekről tett igaz-hamis állítások.
Halmazok számossága.

Halmazok összehasonlítása. Megállapítások: mennyivel több, mennyivel kevesebb, hányszor annyi elemet tartalmaz. Csoportosítások.
Állítások megfogalmazása.

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.

Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő programok futtatása.
Testnevelés és sport: párok, csoportok alakítása.

Magyar nyelv és irodalom: szavak csoportosítása szótagszám szerint.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.Finommotoros koordinációk: apró tárgyak rakosgatása.Testnevelés és sport: sorban állás különböző szempontok szerint.
Kulcsfogalmak/ fogalmakTöbb, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő.

2. Számelmélet, algebra

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig.  Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata.

Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.

Órakeret: 147 óra

Ismeretek
Fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok

Ismeretek

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok

Számfogalom kialakítása 20-as, 100-as számkörben. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése.

Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Számok nevének sorolása, növekvő és csökkenő sorrendben.
Számlálás, számolási készség fejlesztése.

A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása.

Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján.

Fejben történő számolási képesség fejlesztése.

A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése.

Tárgyak megszámlálása
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, számlálása.

Testnevelés és sport: lépések, mozgások számlálása.

Ének-zene: ritmus, taps.

Magyar nyelv és irodalom: mesékben előforduló számok.

Számok írása, olvasása 20-ig, 100-ig.Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Egyedi tapasztalatok értelmezése (pl. ujjszámolás).

Számjelek használata.


Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése.


A számok számjegyekkel történő helyes leírásának fejlesztése.
Technika, életvitel és gyakorlat: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számjegyek formájára.


Magyar nyelv és irodalom: betűelemek írása.
Számok becsült és valóságos helye a számegyenesen (egyes, tízes) számszomszédok. Számok nagyság szerinti összehasonlítása. Számok egymástól való távolsága a számegyenesen.Mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása.

A mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal, relációjellel.

A tájékozódást segítő viszonyok megismerése: között, mellett.

Tájékozódás a tanuló saját testéhez képest (bal, jobb). Tájékozódás lehetőleg interaktív program használatával is.
Testnevelés és sport: tanulók elhelyezkedése egymáshoz viszonyítva.Vizuális kultúra: tájékozódás a síkon ábrázolt térben.
Számok összeg- és különbségalakja.Számok összeg- és különbségalakjának előállítása, leolvasása kirakással, rajzzal.

Megfigyelés, rendszerezés, általánosítás.

Állítások megfogalmazása.
Darabszám, sorszám, és mérőszám fogalmának megkülönböztetése.

Számok tulajdonságai: páros, páratlan.
Darabszám, sorszám és mérőszám szavak értő ismerete és használata.

Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása.

Számok halmazokba sorolása.

Lehetőleg tantárgyi oktatóprogram használata páratlan-páros tulajdonság megértéséhez.
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.
A római számok írása, olvasása I, V, X jelekkel.

A római számok története.
Magyar nyelv és irodalom: könyvekben a fejezetszám kiolvasása.

Környezetismeret: eligazodás a hónapok között.
Összeadás, kivonás értelmezése.

Összeadandók, tagok, összeg.

Kisebbítendő, kivonandó különbség.

Az összeadás és a kivonás kapcsolata.

Az összeadás tagjainak felcserélhetősége.
Műveletfogalom alapozása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon.

Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek használata.

A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül.

Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás).

Műveletek megfogalmazása, értelmezése.

A műveletek elvégzése fejben és írásban több tag esetén is.

Tantárgyi fejlesztőprogram használata.
Szorzás, osztás fejben és írásban. A szorzás értelmezése ismételt összeadással. Szorzótényezők, szorzat.

Szorzótábla megismerése 100-as számkörben.

Osztás 100-as számkörben. Bennfoglaló táblák.

Osztandó, osztó, hányados, maradék.

Maradékos osztás a maradék jelölésével.

A szorzás és az osztás kapcsolata.
Az összeadás és a szorzás kapcsolatának felismerése.

Szóbeli és írásbeli számolási készség fejlesztése.

Algoritmusok követése az egyesekkel és tízesekkel végzett műveletek körében.

Fejlesztőprogram használata a műveletek helyességének ellenőrzésére.
Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége.

A zárójel használata.

A műveletek sorrendje.
Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében.
Szöveges feladat értelmezése, megoldása.

Megoldás próbálgatással, következtetéssel.

Ellenőrzés. Szöveges válaszadás.

Tevékenységről, képről, számfeladatról szöveges feladat alkotása, leírása a matematika nyelvén.
Mondott, illetve olvasott szöveg értelmezése, eljátszása, megjelenítése rajz segítségével, adatok, összefüggések kiemelése, leírása számokkal.

Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről, történésről szóban, írásban.

Lényegkiemelő és probléma-megoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.

Magyar nyelv és irodalom:

az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.
Kulcsfogalmak/ fogalmakÖsszeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, számegyenes, művelet, zárójel, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, tőszám, felcserélhetőség, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás.

3. Függvények, az analízis elemei

Előzetes tudás: Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma szerint). Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták váltakozásával. Az idő múlásának megfigyelése, periódikusan ismétlődő események a napi tevékenységekben.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása.

Órakeret: 32 óra

IsmeretekFejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
A sorozat fogalmának kialakítása.

Tárgy-, jel- és számsorozatok szabályának felismerése.

Növekvő és csökkenő sorozatok.
Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, alakzatokból, számokból.

Számsorozat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése megadott vagy felismert összefüggés alapján.

Az összefüggéseket felismerő és a rendező képesség fejlesztése a változások, periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés megfigyelésével.

Megkezdett sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Ének-zene: periodikusság zenei motívumokban.
Összefüggések, szabályok.

Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok és jelölésük nyíllal.

Számok táblázatba rendezése.

Számpárok közötti kapcsolatok.
Egyszerűbb összefüggések, szabályszerűségek felismerése.

Szabályjátékok alkotása.

Kreativitást fejlesztő feladatsorok megoldása.

Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése nyíllal.
Kulcsfogalmak/ fogalmakSorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat.

4. Geometria

Előzetes tudás: Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladattartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. Finommotorikus mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet megismerésének igénye. Mennyiségfogalmak kialakítása a 100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. Irányok megismerése, alkalmazása.

Órakeret: 46 óra

IsmeretekFejlesztési követelményekKapcsolódási pontok
Az egyenes és görbe vonal megismerése.Tudatos megfigyelés.

Egyenes rajzolása vonalzóval.

Objektumok alkotása szabadon.
Környezetismeret: közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak keresése).
A képszerkesztő program néhány rajzeszközének ismerete, a funkciók azonosítása, gyakorlati alkalmazása.A számítógép kezelése segítséggel.
Tapasztalatgyűjtés egyszerű alakzatokról.

Képnézegető programok alkalmazása.
A megfigyelések megfogalmazása az alakzatok formájára vonatkozóan. Alakzatok másolása, összehasonlítása, annak eldöntése, hogy a létrehozott alakzat rendelkezik-e a kiválasztott tulajdonsággal.

A geometriai alakzatokhoz kapcsolódó képek megtekintése, készítése.
Vizuális kultúra: Geometriai alakzatok rajzolása, nyírása. A vizuális nyelv alapvető eszközeinek (pont, vonal, forma) használata és megkülönböztetése. Kompozíció alkotása geometriai alakzatokból (mozaikkép).
Tengelyesen tükrös alakzat előállítása hajtogatással, nyírással, megfigyelése tükör segítségével.

A tapasztalatok megfogalmazása.

Képnézegető programok. alkalmazása.
A tükrös alakzatokhoz kapcsolódó képek megtekintése, jellemzése.Környezetismeret: alakzatok formájának megfigyelése a környezetünkben.
Sík- és térbeli alakzatok megfigyelése, szétválogatása, megkülönböztetése.Síkidom és test különbségének megfigyelése.

Síkidomok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzolással.

Testek építése testekből másolással, vagy szóbeli utasítás alapján.
Vizuális kultúra; környezetismeret:

tárgyak egymáshoz való viszonyának, helyzetének, arányának megfigyelése.
Síkidomok (négyzet, téglalap, háromszög, kör).

Tulajdonságok, kapcsolatok, azonosságok és különbözőségek.
Síkidomok rajzolása szabadon és szavakban megadott feltétel szerint.

Összehasonlítás.

Fejlesztőprogram használata formafelismeréshez, azonosításhoz, megkülönböztetéshez.
Technika, életvitel és gyakorlat:

vonalzó használata.
Testek (kocka, téglatest).

Tulajdonságok, kapcsolatok, azonosságok és különbözőségek.

Tulajdonságokat bemutató animációk lejátszása, megtekintése, értelmezése.
Testek válogatása és osztályozása megadott szempontok szerint.

Testek építése szabadon és adott feltételek szerint, tulajdonságaik megfigyelése.

A tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása érzékszervi megfigyelések segítségével.

Szemponttartás. Kreativitás fejlesztése.
Technika, életvitel és gyakorlat:

testek építése.
Tájékozódás, helymeghatározás, irányok, irányváltoztatások.Mozgási memória fejlesztése nagytesti mozgással, mozgássor megismétlése.

Térbeli tájékozódás fejlesztése.

Tájékozódás síkban (pl. füzetben, könyvben, négyzethálós papíron).

Interaktív programok használata.
Környezetismeret: az osztályterem elhelyezkedése az iskolában, az iskola elhelyezkedése a településen.

Testnevelés és sport: térbeli tudatosság, elhelyezkedés a térben, mozgásirány, útvonal, kiterjedés.
Összehasonlítások a gyakorlatban: rövidebb-hosszabb, magasabb-alacsonyabb.Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.

Együttműködő képesség fejlesztése (pl. tanulók magasságának összemérése).
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai.
Hosszúság, tömeg, űrtartalom idő.

Mérőszám és mértékegység.

Mérőeszközök.

Mérések alkalmi és szabvány egységekkel: hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő.

Szabvány mértékegységek megismerése: cm, dm, m, dkg, kg, cl, dl, l, perc, óra, nap, hét, hónap, év.

Mennyiségek becslése.
A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. Mérőeszközök használata gyakorlati mérésekre.

Azonos mennyiségek mérése különböző mértékegységekkel.

Különböző mennyiségek mérése azonos egységgel. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése tevékenykedtetéssel.
Testnevelés és sport; ének-zene:

időtartam mérése egységes tempójú mozgással, hanggal, szabványegységekkel.

Környezetismeret: hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő és mértékegységeik.
A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások megismerése.Pl. irányított keresés ma már nem használatos mértékegységekről.
Átváltások szomszédos mértékegységek között, mérőszám és mértékegység viszonya.Mennyiségek közötti összefüggések megfigyelése.

Tárgyak, személyek, alakzatok összehasonlítása mennyiségi tulajdonságaik alapján (magasság, szélesség, hosszúság, tömeg, űrtartalom).

Interaktív programok használata.
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat:

mérések a mindennapokban.
Kulcsfogalmak/ fogalmakEgyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. Becslés, átváltás.

5. Statisztika, valószínűség

Előzetes tudás: Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről.

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.

Órakeret: 10 óra

IsmeretekFejlesztési követelmények
Valószínűségi megfigyelések, játékok, kísérletek.A matematikai tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése matematikai játékok segítségével.

Sejtések megfogalmazása, divergens gondolkodás.
Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról.Tudatos megfigyelés.

A gondolkodás és a nyelv összefonódása.
Események, ismétlődések játékos tevékenység során.Célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése.
A lehetetlen fogalmának tapasztalati előkészítése.Adatgyűjtés célirányos megválasztásával a környezettudatos gondolkodás fejlesztése.
Statisztika.

Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről, mért vagy számlált adatok lejegyzése táblázatba.
Események megfigyelése.

Szokások kialakítása az adatok lejegyzésére.

Adatokról megállapítások megfogalmazása: egyenlő adatok, legkisebb, legnagyobb adat kiválasztása.

Adatgyűjtés elektronikus információforrások segítségével. Információforrások, adattárak használata.
Kulcsfogalmak/ fogalmakVéletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat.

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén:

Gondolkodási és megismerési módszerek:

 • Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
 • Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
 • Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.
 • Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
 • Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.

Számtan, algebra

 • Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete.
 • Római számok írása, olvasása (I, V, X).
 • Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
 • Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
 • Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
 • Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
 • Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
 • A műveletek sorrendjének ismerete.
 • Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
 • Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
 • Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

Összefüggések, függvények, sorozatok

 • Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
 • Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

Geometria

 • Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
 • A test és a síkidom megkülönböztetése.
 • Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
 • Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
 • A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.

Valószínűség, statisztika

 • Adatokról megállapítások megfogalmazása.

A többi osztályra vonatkozó kerettanterv is hamarosan feltöltésre kerül.